از نظر نقطه جوش، عدد تبخیر، قابلیت اختلاط با آب و با اکثر حلال های آلی، قدرت حل کنندگی برای بسیاری از رزین های طبیعی و سنتتیک و … متوکسی پروپیل استات حلالی است بسیار پرکاربرد. جالب است اشاره شود که این حلال از بسیاری از جهات قابل مقایسه با اتیل گلیکول استات می باشد، به جز وضعیت مرتبط با توکسیکولوژی که اتیل گلیکول استات بسیار مسئله دار اما متوکسی پروپیلن استات تقریبا بی مسئله است. به همین دلیل است که روز به روز از مصرف اتیل گلیکول استات کاسته شده و بر مصرف متوکسی پروپیل استات افزوده می گردد.

کاربردها: متوکسی پروپیل استات با توجه به فقدان گروه هیدروکسیل در مولکول، قدرت حل کنندگی مناسب و… برای رنگ های دو جزئی پلی اورتان نیز بسیار مناسب است.

فرمول شیمیایی:

Molecular formula: C6H12O3
Molecular weight: 132.16 g/mol
CAS No. : 108-65-6
EINECS NO : 203-603-9

برگه آنالیز متوکسی پروپیل استات

مشخصات فنی و آنالیز متوکسی پروپیل استات

 

برگه اطلاعات ایمنی محصول