متیلن کلراید حلالی است بیرنگ، سریع تبخیر، غیر قابل اشتعال و نسبتا سنگین که در آب حل نمی شود ولی در الکل خوب حل می شود. بخارات این حلال به مخاط آسیب رسانده و در غلظت های بالا بیهوش کننده است.

کاربردها: از کاربردهای عمده متیلن کلراید می توان به استفاده در رنگ پاک کن ها، به عنوان استخراج کننده و همچنین کافئین گیری از قهوه و چربی گیری فلزات اشاره کرد.

فرمول شیمیایی:

Molecular Formula: CH2Cl2
Molecular Weight: 84.93 g/mol
CAS-NO: 75-09-2
EINECS-NO: 200-838-9

برگه آنالیز متیلن کلراید